Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rajczy

Spółdzielnia z tradycjami

Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” w Rajczy powstała 5 czerwca 1945 r. i została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Wadowicach. Wówczas Gminna Spółdzielnia ”Sam. Chł.” Obejmowała następujące wsie: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól i Zwardoń. W 1946 r. do Spółdzielni przyłączono jeszcze wsie: Ujsoły, Złatna, Glinka i Soblówka, które do tego czasu obejmowało koło ”Samopomocy Chłopskiej” w Ujsołach. Nawiasem mówiąc teren wyżej wymienionych 9 wsi Gminna Spółdzielnia obsługuje do chwili obecnej.

Organizatorami spółdzielni byli: Czesław Pryszcz (pierwszy jej prezes), Józef Ciurla, Antoni Sury, Teodor Musiał, Józef Podgorzec, Stanisław Pawlus i Franciszek Wiercigroch.

Założyciele Spółdzielni

W 1945 r. Gminna Spółdzielnia opierała swą działalność na 1 placówce a mianowicie na sklepie spożywczym w Rajczy. W 1946 r. po włączeniu Ujsoł, Złatnej, Glinki, Sobl6wki Spółdzielnia posiadała 5 sklepów spożywczych i 2 magazyny. W 1946 r. Gminna Spółdzielnia dostarczała rolnikom nawozy sztuczne i zboże, skupując od nich zioła a przede wszystkim owoce jałowca. W 1946 r. uruchomiono w Rajczy własną piekarnię. Dynamiczny rozwój datuje się do 1959 r. W tym roku spółdzielnia posiadała już 18 sklepów, 3 gospody (Rajcza, Zwardoń, Ujsoły), 2 bary (Rajcza i Rycerka Dolna), 1 kawiarnię w Rajczy, 4 piekarnie (Rajcza, Rycerka Dolna, Ujsoły, Zwardoń), 1 nową masarnię wybudowaną w 1958 r., rozlewnię piwa i wytwórnię wód gazowanych. Transport dysponował w 1959 r.: 2 samochodami, 2 ciągnikami i 5 końmi

Teren podległy spółdzielni w Rajczy byt szczególnie latem odwiedzany przez letników. To w dużym stopniu decydowało o konieczności rozbudowy sieci placówek handlowych, gastronomicznych i produkcyjnych. 0 Szybkim rozwoju świadczy fakt ze w 1963 r. wybudowano własną ekipą budowlaną 3 sklepy spożywcze (w Rycerce Dolnej, w Rycerce Górnej i w Soli), sklep z artykułami do produkcji rolnej w Rajczy i bar ”Solanka” w Soli. Do największych inwestycji Gminnej Spółdzielni w latach 1960-1972 należą: magazyn nawozowy w Rycerce Dolnej, magazyn materiałów budowlanych w Rajczy, Wiejski Dom Towarowy w Rajczy, pawilon usługowy w Ujsołach, sklep z artykułami do produkcji rolnej w Ujsołach, ośrodek ”Nowoczesna Gospodyni w Rajczy. W 1965 r. wybudowano 3 pawilony handlowe w Rajczy Dolnej, Soblówce i Rycerce Górnej. W 1996 r., wybudowano 2 magazyny towarów masowych w Rajczy i w Ujsołach. W latach 1967 - 1968 spółdzielnia wybudowała duży zakład gastronomiczny ”Parkowa” w Rajczy dysponujący 320 miejscami konsumpcyjnymi w restauracji, barze i kawiarni. W 1970 r. otwarto ciastkarnię. W 1969 r. oddano do 

Zarząd i załoga Spółdzielni

użytku pawilon handlowy. W tym samym roku dokonano modernizacji i przejętego od OSM w Żywcu budynku, w którym adaptowano pomieszczenia rozlewni wód gazowanych i piwa oraz biura dla administracji. W 1970 roku przekazano do użytku nową piekarnię. W 1972 r. Gminna Spółdzielnia wybudowała w Ujsołach lokal gastronomiczno-hotelowy ”Myśliwska”.

Osiągnięcia inwestycyjne spółdzielnia zawdzięcza przede wszystkim wypracowaniu wysokich zysków. Dzięki nim rentowność spółdzielni jest bardzo wysoka, jedna z najwyższych w

 województwie krakowskim i wynosi 3,3% do obrotu. Działa energiczny Zarząd pod prezesurą Mieczysława Butki, którego wspierają Czesław Pryszcz i Michał Kąkol.

W tym okresie Gminna Spółdzielnia posiadała 3 kluby Rolnika w Rajczy, Soblówce i w Ujsołach. Przy klubach istniały zespoły regionalne i zespoły muzyczne. Od 1968 r. Spółdzielnia jest tradycyjnie wraz z PZGS współorganizatorem festiwalu zespołów artystycznych przy klubach rolnika w powiecie - popularna ”FAZA”. W okresie tym spółdzielnia zajmowała często I miejsce we współzawodnictwie z siostrzanymi placówkami żywieckiego PZGS a takie na szczeblu krajowym, czego dowodem są liczne dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Spółdzielnia otrzymała w 1973 r. na własność proporzec prze- chodni ufundowany przez krakowski WZGS za zajęcie 2-krotnie I miejsca na szczeblu wojewódzkim we współzawodnictwie o tytuł ”Mistrza Gospodarności i estetyki”. W 1958 r. zajęła II miejsce w kraju,

a w okresie 1960-1973 przez 13 lat zajmowała we współzawodnictwie I miejsce w powiecie i 5- krotnie I lub II miejsce w województwie krakowskim. Spółdzielnia była współorganizatorem ”Narciarskiego Rajdu Chłopskiego” biorąc w nim czynny udział zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, puchary i dyplomy. Liczny byt także udział w organizowanych rożnych imprezach sportowych, spartakiadach.

Początek lat 80 to zakup od skarbu Państwa budynku z przeznaczeniem na sklep i mieszkania dla pracowników. Oddano do użytku Restaurację ” Rycerzanka” w Rycerce Górnej wraz ze sklepem i pawilonu handlowego w Glince. W 1982 r. przechodzą na zasłużoną emeryturę członkowie dotychczasowego Zarządu, a na ich miejsce zostali wybrani: Kazimierz Ryłko - Prezes Zarządu, Kazimierz Żuk i Józef Lach - wiceprezesi Zarządu, Genowefa Śleziak - Główna Księgowa. W latach 80-90 pomimo trudności oddano do użytku:

-         sklep spożywczo-przemysłowy w Ujsołach u Janowskich,

-         sklep spożywczo-przemysłowy w Rycerce Górnej ”u Słowiaków”

-         Restauracja ”Jubilatka” w Zwardoniu.

         W 1985 r. Spółdzielnia została odznaczona ”Złotą Odznaką Honorową” Zrzeszenia LZS w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim oraz oznaką ”Za zasługi dla województwa bielskiego”.

Na wskutek zmian ustrojowych w latach dziewięćdziesiątych Spółdzielnia zmuszona została do- stosować profil działalności do istniejących warunków. Zaniechano prowadzenia nierentownych działalności (usługi, skupu, żywca), a wolne powierzchnie wydzierżawiono. Zmniejszyło się zatrudnienie z 350 osób do ok. 100 a liczba członków spadła z ok. 3700 do 350. Pomimo tego trudnego okresu w tym czasie oddano do użytku magazyn o pow. 540 m2 i wiatę o pow. 800 m2 w Rycerce Dolnej, Zmodernizowano sklep spożywczy w centrum Rajczy, sklep spożywczo-przemysłowy w Złatnej, Rest. ”Jubilatka” i ”Parkowa”. Rokrocznie przeznaczane są znaczne nakłady na poprawę estetyki wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego oraz wyposażenia placówek. Spółdzielnia corocznie wypracowuje znaczny zysk, udziela wsparcia finansowego różnym organizacjom biorąc czynny udział w życiu gmin Rajcza i Ujsoły.

W 1995 r. Gminna Spółdzielnia została odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą oznaką ”Za zasługi dla spółdzielczości”.

Od 1991 r. spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:

-         inż. Józef Lach - Prezes Zarządu

-         Zdzisław Wolny - Członek Zarządu

-         Genowefa Sleziak - Członek Zarządu, Główny Księgowy,

których wspomaga przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Wolny.

Rada Nadzorcza składa się z 12 osób.

 

Spółdzielnia jest także udziałowcem P.P.H.U. ”Beskidy” sp. z o.o. Z siedzibą w Jeleni handlującej alkoholami a także członkiem sieci o tejże nazwie grupującej ok. 20 spółdzielni (z terenu woj. Śląskiego i Małopolskiego).

W poczet najbardziej zasłużonych działaczy samorządu i pracowników należy zaliczyć: Mieczysław Butka, Czesław Pryszcz, Antoni Kozubek, Ludwik Wolny, Alojzy Ryłko, Stanisław Pawlus, Irena Zwardoń, Anna Wolny, Zofia Kordyla, Maria Kubizna, Józef Boczek, Józef Ciurla, Piotr Sporek, Władysław Zwardoń, Franciszek Kotrys, Tadeusz Kotalski, Anna Krawczyk, Maria Wizner, Joanna Włoch.

 
Kontakt:

Strona firmowa: www.gsrajcza.pl

telefon: 33-864-31-16

adres pocztowy:

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rajczy

ul. Rynek 7

34-370 Rajcza

© GS Rajcza 2003-2011


webmaster: andrzej@grafkom.pl